ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់មកកាន់យើងខ្ញុំ24ម៉ោងតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 093 895 855 (Smart), 077 895 855 (Cellcard), 066 895 855 ( Metfone)

Facebook ៖​ UBET855

Line ៖ @ubet855

Email៖ ubet855official@gmail.com