របៀបចុះឈ្នោះជាមួយ UBET855

ដើម្បីចុះឈ្នោះជាសមាជិក UBET855​ លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញពត៌មានតាមទម្រង់ខាងក្រោមនេះ

1- បំពេញនាមត្រកូលរបស់លោកអ្នក ដូចក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

2- បំពេញឈ្មោះពិតរបស់លោកអ្នក ដូចក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

3- បំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតរបស់លោកអ្នក ដូចក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

4-​​ បំពេញលេខទូរស័ព្ទ

5- បំពេញ Line ID (បើមិនមាន​ Line ID លោកអ្នកមិនបាច់បំពេញក៏បាន)

6- ជ្រើសរើសជម្រើសវេបសាយ

7- ជ្រើសរើសជម្រើសធនាគារ

8- បំពេញលេខទូរស័ព្ទអ្នកណែនាំលោកអ្នកអោយចូលរួមលេងជាមួយយើងខ្ញុំ (បើមិនមានអ្នកណែនាំលោកអ្នកមិនបាច់បំពេញក៏បាន)

 

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់មកកាន់យើងខ្ញុំ24ម៉ោងតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 093 895 855 (Smart), 077 895 855 (Cellcard), 066 895 855 ( Metfone)

Facebook ៖​ UBET855

Line ៖ @ubet855

Email៖ ubet855official@gmail.com